سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت مباحث راهبردی انرژی
  < مباحث راهبردی انرژی   < مقالات   < دومین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

مباحث راهبردی انرژی

1. انرژی هسته ای در توسعه بهينه سيستم عرضه برق کشور 

2. انرژی و امنيت ملی 
3.
ارزيابی تاثيرات زيست محيطی سببی در نيروگاه های برق آبی کشور 
4.
انرژی و امنيت ملی 
5.
انرژی زمين گرمايی
6. معيارهای زيست محيطی تعيين تناسب اراضی برای ساخت نيروگاه ها 
7.
بررسی و تحليل موجوديت انرژی باد در منطقه ديزباد خراسان 
8.
امکان سنجی استفاده از توربينهای بادی جهت نيل به توسعه پايدار 
9.
مطالعات ژئوفيزيکی به منظور اکتشاف منابع انرژی زمين گرمايی در سبلان 
10.
آلودگی محيط های دريايی در اثر انتقال سوخت 
11.
مصرف انرژی و تغيير آب و هوا 
12.
آمايش سرزمين ،شهرهای جديد و استراتژی بهينه سازی مصرف انرژی 
13.
برآورد انرژی امواج سواحل ايران 
14.
کاربرد مديريت کيفيت جامع در مديريت انرژی 
15.
بررسی امکان استفاده از بيوگاز در ايران 
16.
انرژی الکتريکی در مجموعه حامل های انرژی کشور
17.
ملاحظات زيست محيطی بخش انرژی 
18.
نگرشی بر توليد زغال سنگ و اثرات زيست محيطی آن 
19.
بررسی آزمايشگاهی اثرات زيست محيطی آلودگی حرارتی نيروگاه نکاء بر روی آبزيان دريای خزر 
20.
ضرورت استفاده از استراتژيهای بهبود بهره وری مصرف انرژی در بخش صنعت 
21.
شناخت دقيق بخش انرژی در ايران و تهيه داده های پايه PDF 149 KB
22.
پژوهشی پيرامون شناسايی و کنترل منابع اتلاف انرژی در کوره ها PDF 135 KB
23.
نقش منابع انرژی در تامين امنيت ملی ايران در مقطع 1357 ـ 1295 PDF 156 KB
24.
انرژی PDF 100 KB
25.
مقايسه مدل تخريب محيط زيست با مدل پتانسيل رسوبدهی در حوزه آبخيز سد امير کبير PDF 136 KB
26.
بررسی اثرات سوء زيست محيطی ناشی ازبايوسايدهای مصرفی در صنعت نفت روی شاخص های بيولوژيکی آب های شيرين PDF 142 KB
27.
انرژی برق آبی PDF 160 KB
28.
گاز طبيعی انتخاب برتر برای محيط زيست PDF 153 KB
29.
برآورد ميزان انتشار آلاينده های هوا PDF 196 KB
30.
شرايط استثنايی نواحی جنوبی دريای خزر جهت استفاده از انرژی گرمای دريايی PDF 212 KB
31.
بهره برداری ترکيبی از منابع مختلف انرژی به عنوان يک فن آوری موثر و کارا PDF 852 KB
32.
مفاهيم توسعه پايدار در آينده PDF 123 KB


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com