سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت مباحث اقتصاد انرژی
  < مباحث اقتصاد انرژی   < مقالات   < دومین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

مباحث اقتصاد انرژی

1. بررسی اثرات تورمی افزايش قيمت انرژی PDF 934 KB

2. بررسی توجيه اقتصادی استفاده از کنتورهای چند تعرفه در بخش خانگی و قيمت گذاری برق بر حسب زمان مصرف PDF 259 KB
3.
حمل و نقل ريلی ـ صرفه جويی انرژی PDF 134 KB
4.
ابزارهای صرفه جويی انرژی PDF 262 KB
5.
سياست خارجی ايران و فرصت های ترانزيت انرژی در منطقه خزر PDF 144 KB
6.
راهبردهای اقتصادی کاربرد سيستم های گرمايش خورشيدی در مناطق مختلف اقليمی ايران PDF 268 KB
7.
ارزيابی فنی ـ اقتصادی جايگزينی لامپهای کم مصرف با لامپهای رشته ای در بخش تجاری ـ عمومی اقتصاد ايران PDF 222 KB
8.
بررسی رابطه عليت بين مصرف انرژی و رشد اقتصادی PDF 204 KB
9.
طرح سناريوهای مختلف توسعه سيستم انرژی هيدروژنی و بررسی سناريوی (حداقل نيازها) PDF 214 KB
10.
بررسی جانشينی عوامل توليد در فرآيند توليد برق و اثر آن بر صرفه جويی انرژی PDF 898 KB
11.
عوامل موثر در گاز سوز کردن اتومبيل های سواری ـ تحليل اقتصادی با استفاده از الگوی لوجيت PDF 197 KB
12.
اقتصاد بدون نفت PDF 409 KB
13.
بررسی هزينه های سرمايه ای و جاری انواع نيروگاههای امواج PDF 1280 KB
14.
بررسی روند متوسط مصرف سرانه گاز طبيعی در بخش خانگی ـ تجاری PDF 180 KB
15.
تحليل اقتصادی روشهای صرفه جويی انرژی در يکی از کارخانه های صنايع تبديلی فولاد PDF 193 KB
16.
تحليل و بررسی تعرفه های گاز طبيعی PDF 1550 KB
17.
رابطه علی بين رشد اقتصادی و مصرف انرژی در اقتصاد ايران PDF 148 KB
18.
بهينه سازی مصرف انرژی در حمل و نقل با رويکرد به ترابری ريلی و برقی کردن آن PDF 134 KB
19.
صرفه جوئی های اقتصادی در کنترل مصرف بنزين PDF 144 KB
20.
کار کرد تجاری اقتصاد بدون نفت ايران PDF 125 KB
21.
بهره وری انرژی و مشکلات محاسبه شاخص های آن PDF 126 KB
22.
ارزيابی رابطه انرژی با ساير نهاده های توليدی در فرآيند توليد صنايع ايران PDF 225 KB
23.
بررسی افزايش قيمت فرآورده های نفتی بر روی مصرف آن در ايران PDF 4620 KB
24.
قيمت نفت در بازار جهانی و سياستهای پيشگيرانه در بخش انرژی در ايران PDF 1020 KB


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com