سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت مباحث فن آوری انرژی
  < مباحث فن آوری انرژی   < مقالات   < دومین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

مباحث فن آوری انرژی

 

1. آزاد سازی MW 5000 از ظرفيت توليد و شبکه برق رسانی بوسيله خازن گذاری در شبکه فشار ضعيف PDF 297 KB
2.
کاربرد ذخيره سازی مغناطيسی ابررسانا در افزايش بارگيری از شبکه انتقال انرژی PDF 873 KB
3.
سهم زياد تلفات پيک بار از کل تلفات انرژی الکتريکی PDF 99 KB
4.
کاربراتور الکترونيکی PDF 799 KB
5.
مطالعه تجربی عملکرد پيل سوختی با بستر قليائی PDF 159 KB
6.
بسته نرم افزار طراحی پره های توربين های بادی PDF 1510 KB
7.
نرم افزار جامع آناليز پارامترهای اصلی نيروگاه خورشيدی از نوع دريافت کننده مرکزی با ميدان شمالی PDF 2740 KB
8.
بهينه سازی مصرف انرژی در کوره ها PDF 183 KB
9.
بررسی انواع سيستم های استحصال انرژی امواج و انتخاب سيستم های مناسب برای سواحل جنوبی ايران PDF 126 KB
10.
جايگزينی سوختهای مناسب به جای چوب و بوته PDF 91 KB
11.
بررسی ميزان اتلاف فرآورده های نفتی در شبکه انتقال و توزيع PDF 136 KB
12.
توربين بادی صبا PDF 176 KB
13.
مکان يابی و بررسی اقتصادی نيروگاه های بادی جهت تامين الکتريسيته مورد نياز کشاورزی دشت ديزباد خراسان PDF 172 KB
14.
پخش بار اقتصادی در شبکه قدرت مشتمل بر نيروگاههای خورشيدی با در نظر گرفتن قابليت اعتماد مناسب PDF 1990 KB
15.
سيستم های انرژی فتوولتايی و رقابت پذيری اقتصادی آنها PDF 1430 KB
16.
انتخاب موتور القايی مناسب در کاربردهای صنعتی PDF 1520 KB
17.
بررسی فنی و اقتصادی نيروگاه زباله سوز و طراحی يک نمونه زباله سوز برای زباله شهر تهران PDF 147 KB
18.
توليد مستقيم بخار در کلکتورهای سهموی خطی برای نيروگاههای خورشيدی PDF 562 KB
19.
صرفه جوئی در انرژی مصرفی PDF 100 KB
20.
بررسی سيستم های گرمايش متمرکز با استفاده از سيستم توليد همزمان PDF 136 KB
21.
بازيافت حرارت و تصفيه گازهای دودکش PDF 923 KB
22.
مديريت مخزن و اصول آن PDF 3800 KB
23. تعيين سطح کلکتور مورد نياز برای تامين آب گرم مصرفی يک واحد مسکونی در تهران
24.
معرفی روش توليد انرژی توسط استخرهای خورشيدی آب نمک PDF 123 KB
25.
پتانسيلهای صرفه جوئی مصرف انرژی در فرآيند های خشک کردن PDF 581 KB
26.
مقايسه روش های اندازه گيری راندمان موتورهای القايی و ارايه راه حلهايی برای کاهش مصرف انرژی آنها PDF 2780 KB
27. مقايسه رفتار توليدی چاه در مخازن نفت سبک و سنگين PDF 11000 KB
28.
بهبود انتقال حرارت با استفاده از مبدلهای حرارتی پيشرفته خنک کننده روغن در واحد های گازی PDF 1940 KB
29.
اتوماسيون شبکه های توزيع انرژی الکتريکی PDF 159 KB
30.
بررسی انرژی های تجديدپذير سيستم های فتوولتائيک PDF 927 KB
31.
مديريت انرژی در بهينه سازی عملکرد کوره های القايی بدون هسته PDF 1360 KB
32.
طراحی و ساخت مجموعه متمرکز کننده خورشيدی سهموی باز PDF 168 KB
33.
حفاظت توربينهای بادی در برابر صدمات ناشی از صاعقه PDF 134 KB
34.
صرفه جوئی انرژی در موتورها و ترانسفورماتورها PDF 156 KB
35.
تعيين ارتفاع بهينه برج و محل قرارگيری بهينه هليوستات ها در اولين نيروگاه خورشيدی ايران از نوع دريافت کننده مرکزی با ميدان شمالی PDF 218 KB
36.
روش های کاهش مصرف انرژی در سردخانه ها PDF 872 KB
37.
تاثيرات تکنولوژی های صنعتی در ميزان انرژی بری آنها PDF 352 KB
38.
طرح بکارگيری شاخص های نورزا به منظور هدايت و راهنمايی در معابر فاقد روشنايی ” شب تاب “ PDF 1690 KB
39.
هيدروژن , پيل های سوختی و محيط زيست PDF 1110 KB
40. نيروگاههای پيل سوختی کربنات مذاب
41.
انرژی و خودروهای جديد رهيافتی برای سياستگذاری صنعت خودرو PDF 2710 KB
42.
بررسی و امکان سنجی نيروگاههای پيل سوختی متانولی PDF 1340 KB
43.
تکنولوژی ذخيره سازی انرژی سرمايشی و مديريت انرژی در ساختمانها PDF 2380 KB
44.
بررسی و مقايسه ميزان مصرف انرژی و نوع سوخت در فرآيندهای استخراج آهن PDF 2500 KB
45.
کاربرد انرژی ثقل در راهبری شبکه های آبياری تحت فشار PDF 2170 KB
46.
تجزيه و تحليل اقتصادی توليد هيدروژن مايع در ايران PDF 196 KB
47.
بهينه نمودن توزيع فرآورده های نفتی در استان اصفهان PDF 144 KB
48.
استفاده از نيروگاههای امواج با عملکرد ستون نوسانی آب در جذب انرژی از امواج دريا PDF 2400 KB
49. رهيابی به تکنولوژی توربين های برق بادی در جمهوری اسلامی ايران PDF 7380 KB


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com