سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت مديرت مصرف انرژی
  < مديرت مصرف انرژی   < مقالات   < سومین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

مديرت مصرف انرژی

بررسی اثرات اقتصادی جايگزينی لامپهای معمولی با لامپهای کم مصرف    PDF  152  KB

مقايسه مصرف انرژی در ماشينهای برقی و فسيلی    PDF  189  KB

کنترل مستقيم بار به روش برنامه ريزی  ديناميکی     PDF  221  KB

بررسی و بهينه سازی انرژی مصرفی صنايع در شهرک صنعتی کلات (مطالعات موردی)    PDF  135  KB

تجزيه و تحليل تقاضای انرژی الکتريکی روستايی و مدلسازی آن    PDF  152  KB

حمل و نقل هوايی از منظر انرژی    PDF  239  KB

انرژی درهزاره سوم : لزوم يک بازنگری در تعاريف , الگوها و يکاها    PDF  180  KB

ترويج مصرف بهينه انرژی در وسايل نفت سوز خانگی و کوره های آجرپزی سنتی در داخل کشور    PDF  156  KB

صرفه جويی و بهره وری انرژی در حمل و نقل گامی در جهت رشد و توسعه اقتصادی    PDF  194  KB

پيش بينی تقاضای انرژی با روش خود همبستگی برداری در ايران (4) 1383ـ (1) 1379     PDF  198  KB

بررسی عملکرد و ارائه روشی استاندارد جهت تعيين مصرف انرژی اتوبرقی خانگی    PDF  221  KB

راهکارهای کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل زمينی     PDF  217  KB

ارزشيابی فعاليتهای آموزشی و آگاهسازی بهينه سازی مصرف انرژی در مدارس تهران    PDF  100  KB

بهينه سازی مصرف انرژی در صنعت آلومينيوم و تعيين پتانسيل قابل صرفه جويی انرژی    PDF  152  KB

تخمين تابع تقاضای برق خانگی در شهرستان کرمان    PDF  164  KB

چشم انداز تقاضای برق و ظرفيت عملی نيروگاهی مورد نياز کشور در برنامه سوم توسعه    PDF  183  KB

بررسی رابطه بين مصرف انرژی, درآمد واقعی و سطح قيمت هادرکشورهای عضو اوپک    PDF  229  KB

بررسی تأثير ضريب توان بر بهره وری مصرف برق در صنايع    PDF  211  KB

مديريت مصرف انرژی در سيستم آب و فاضلاب    PDF  168  KB

بهينه سازی مصرف انرژی ضرورتی اجتناب ناپذیر    PDF  179  KB

مديريت مصرف انرژی در صنعت نساجی    PDF  224  KB

بررسی انتشارات انرژی ايران 79 ـ 1370   PDF  93  KB

بررسی پارامترهای مؤثر بر فرهنگ مصرف انرژی الکتريکی در شبکه سراسری و تعيين الگوی مصرف روزانه با استفاده از شبکه های عصبی (هوش مصنوعی)   PDF  221  KB

مديريت مصرف انرژی در يکی از کارخانجات سيمان کشور    PDF  138  KB

استفاده از تکنيک ايجاد نگرش در منطقی سازی مصرف انرژی    PDF  171  KB

 


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com