سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت سياست گذاری و برنامه ريزی انرژی
  < سياست گذاری و برنامه ريزی انرژی   < مقالات   < هفتمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

سياست گذاری و برنامه ريزی انرژی

A00136 بررسی تاثيرات جايگزينی ناوگان خودروهای سواری در ميزان مصرف بنزين
A00143 مطالعه امکان سنجی احداث نيروگاه جريانی با استفاده از انرژی جزر و مد
A00144 مطالعه و بررسی توليد همزمان در نيروگاه سيکل ترکيبی شريعتی مشهد
A00152 جايگاه مديريت انرژی در يک سازمان ايرانی با استفاده از مدل EFQM (مطالعه موردی)
A00160 آثار اجرای سياست‌های کلی اصل 44 در پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌های ايران ( اهداف، محدوديت­ها و پيامدها)
A00161 بررسی علل کاهش وصول مطالبات ناشی از فروش انرژی و راهکارهای بهبود آن در شرکت برق منطقه ای هرمزگان
A00164 نگرش جامعه ايران نسبت به سهميه‌بندی بنزين و استفاده آن در بخش حمل‌و‌نقل
A00165 بررسی عوامل موثر بر شاخص بهره وری کل عوامل در صنعت برق طی سالهای 1360 الی 1386
A00166 مقايسه تطبيقی سياست‌های انرژی ايران با سياست‌های انرژی ر کشورهای عضو آژانس بين‌المللی انرژی
A00168 چارچوبی برای سياست‌گذاری تحقيق و توسعه‌ی انرژی
A00170 بررسی اقتصادي بازتوانی نيروگاههای بخار در مقايسه با احداث نيروگاه ای گازی
A00171 تدوين طرح جامع مديريت مصرف انرژی ‍‍‍‍ الکتريکی در استان فارس
A00179 تاثير رشد اقتصادی بر مصرف حامل­های انرژی در ايران
A00182 بررسی تأثير مصرف حامل‌های انرژی بر توليد ناخالص داخلی ايران
A00183 بررسی ضريب عملکرد (COP) و آناليز Exergy سيستم سرمايش جذبي خورشيدی برای شرايط آب و هوايی مختلف در ايران
A00184 اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتريکي ساختمان های عمومی و دولتی کشور
A00195 روابط بخش برق با ساير بخش­های اقتصادی : تحليل داده- ستاده
A00200 بررسی افزايش مصرف گاز طبيعی در سبد انرژی کشور چالش ها و راهکارها
A00205 مدل برآورد تقاضای سالانه، پيک تقاضا و تعداد مشترکين بالقوه گاز طبيعی در بخش تجاری استان خوزستان
A00207 مدل برآورد تقاضای سالانه و پيک تقاضای گاز طبيعی در بخش صنعتي استان خوزستان
A00211 امکان ‌سنجی استفاده از سيستم سرمايش دسيکنت مايع در ايران
A00214 بورس نفتی ايران: ضرورت ها، منافع، راهکارها و استراتژی ها
A00215
پيش بينی قيمت برق در بازار برق رقابتی ايران با رويکرد مدلهای سری زمانی
A00219 ارزيابی چرخه عمر (LCA ) فناوری های توليد برق با رويکرد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
A00220 پيش بينی مصرف بار الکتريکی با روش هوشمند فازی ­عصبی
A00226 توسعه يک مدل جديد جهت بررسی پديده انتقال آب در پيل سوختی پليمری
A00230 بهينه ­سازی فنی اقتصادی عملکرد توربين­گاز با مبدل بازيافت حرارت و پاشش بخار داخل محفظه احتراق به کمک الگوريتم ژنتيک
A00231 تاثير بهای گاز طبيعی در اقتصاد خنک­کاری گاز خروجی در ايستگاه­های تقويت فشار
A00232 بررسی عددی انتقال حرارت اجاق گاز­های خانگی جهت بهبود راندمان
A00237 مميزی و تعيين معيار مصرف انرژی ويژه در صنايع لبنی ايران و ارائه راهکار برای کاهش آن
A00248 مدلی برای مديريت بر تقاضای برق در شرايط بحرانی
A03101 توسعه پايدار نواحی روستايی شمال شرق استان کردستان با استفاده از انرژی باد
A03102 مکان يابی محل احداث نيروگاه های گازی 1 و 2 زنجان با رويکرد محيط زيستی
A04103 اهميت و ضرورت تدوين قانون ارتقاء کارائی انرژی
A05106
شاخص‌های توسعه پايدار در سند توسعه انرژی استان هرمزگان
A06102 مشخصات و مختصات يک قانون خوب ارتقاء کارائی انرژی
A09101 چالش های حضور بخش غيردولتی در صنعت نفت و گاز (رويکرد اصل 44)
A12102 تحليل اتوماسيون، قرائت و مديريت از راه دور کنتورهای مشترکين برق
A13104 تحليلی بر برنامه های آموزش و آگاهسازي بهينه سازی مصرف انرژی در ايران
A13105 مشخصات و چهارچوب کلی برنامه‌ريزی جامع انرژی

 


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com