سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت مقالات قابل ارائه جهت پوستر
  < مقالات قابل ارائه جهت پوستر   < مقالات   < دوازدهمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 
عنوان مقاله کد مقاله موضوع
امکان‌سنجي اقتصادي توليد بيوديزل از لجن فاضلاب شهري دانلود اقتصاد سبز و حکمرانی خوب
تعريف محدوده پروژه نيروگاهي در راستاي توسعه پايدار (با رويکرد مصرف آب) دانلود
آزمون تجربي منحني کوزنتس شدت انرژي در بين کشورهاي منتخب در حال توسعه دانلود
کاربست اقتصاد رفتاري در جهت بهبود سياستگذاري انرژي دانلود
تجديد پيکره بندي يک سيستم توزيع با در نظر گرفتن عدم قطعيت دانلود
اعمال سياست‌هاي انرژي زيست‌محيطي-محور به طرح توسعه بهينه ظرفيت توليد الکتريسيته: گامي به سوي اقتصاد سبز دانلود
مديريت هزينه جاري با هدف ارتقاي شاخص زيست محيطي ناشي از استقرار سيستم جامع بهره برداري در شرکت برق منطقه اي زنجان دانلود
اقتصاد سبز دانلود
سامانه آبياري هوشمند با مديريت مصرف آب و برق در سطح مزرعه دانلود سامانه های هوشمند انرژی
برنامه‌ريزي دو سطحي و اتوماسيون محور شبکه توزيع هوشمند در حضور خودروهاي برقي دانلود
کاربرد مبدل‌هاي الکترونيک قدرت در شبکه‌هاي‌ هوشمند الکتريکي دانلود
کاربرد سيستم مديريت توان (PMS) براي کنترل ريزشبکه با منابع تجديد-پذير دانلود
بررسي عملکرد انواع سيستم هاي ردياب خورشيدي در کشور ايران دانلود
معرفي الگوريتم عملکردي نرم افزار توليد شده جهت طراحي و انتخاب صحيح پمپ هاي سانتريفيوژ با نگاه ويژه به کاهش مصرف انرژي و کم کردن هزينه تعميرات سيستم در کشاورزي دانلود
بررسي تاثير ايجاد شهر الکترونيک و اينترنت اشياء بر افزايش کيفيت آب از نظر کارکنان شرکت آب و فاضلاب مشهد دانلود
Electrical and Thermal Stochastic Energy Management of Microgrid in Presence of DGs and ESSs Considering Demand Response Scenarios دانلود
برنامه‌ريزي امکاني- احتمالاتي توسعه شبکه توزيع هوشمند در حضور خودروهاي برقي و پيش‌بيني فازي بار دانلود
بهينه سازي مصرف انرژي الکتريکي در شبکه توزيع برق با استفاده از زيرساخت اندازه گيري پيشرفته دانلود
برنامهريزي کوتاهمدت نيروگاه مجازي با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع تجديدپذير دانلود
جايابي و تعيين اندازه بهينه منابع توليد پراکنده جهت کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژدر شبکه توزيع با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري دانلود
مکان¬يابي و نصب مرحله¬اي PMU جهت مشاهده¬پذيري کامل سيستم¬هاي قدرت با درنظر گرفتن حالت توسعه شبکه دانلود
جريان بهينه انرژي در واحد توليد همزمان با نگرش يکپارچه دانلود
مکان‌يابي بهينه واحدهاي اندازه‌گيري فازوري (PMU) جهت حفظ رؤيت‌پذيري کامل شبکه 230 و 400 کيلوولت استان خوزستان با درنظر گرفتن قيود اغتشاشات احتمالي دانلود
بهره گيري از سيستم هاي انرژي خورشيدي در اقليم گرم و نيمه مرطوب ايران (نمونه موردي: مجموعه مسکوني در شوشتر) دانلود
تجزيه و تحليل ثبت پارامترهاي الکتريکي (TDL101) در شبکه توزيع برق شهرستان شفت دانلود
بررسي رابطه بين تخليه منابع انرژي، تغييرات آب¬وهوايي، منابع بهداشتي و منحني زيست¬محيطي کوزنتس؛ شواهدتجربي از کشورهاي منتخب منطقه منا دانلود تغییرات اقلیم
مطالعه و پيش‌بيني نوسانات تراز سطحي درياي خزر دانلود
بررسي فرصت‌ها و چالش‌هاي توافقنامه پاريس و رويکرد ايران دانلود
دورنماي اثر گرمايش جهاني بر پيش¬يابي برخي پارامترهاي اقليمي شيراز در دوره¬هاي آتي با استفاده از مدل LARS-WG و دو سناريوي انتشار A2 و B2 دانلود
تحليل ارتباط بين تغييرات غلظت سرب و پراکندگي پوشش گياهي در بازه زماني 28 ساله با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي (اراضي اطراف نيروگاه شهيد رجائي) دانلود
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر مصرف انرژي برق در دوره¬هاي آتي تحت سناريوهاي گزارش پنجم IPCC (مطالعه موردي: منطقه جنوب استان کرمان) دانلود
عيب‌يابي توربين بادي V47/660kWبا استفاده از الگوريتم تطبيقي modified Projection Algorithm و فيلتر کالمن دانلود انرژی های تجدید پذیر
The Pakistan South Asian Hybrid Marginal Energy Electric Switching Mechanism System دانلود
بهينه سازي مصرف انرژي در برج هاي خنک کن تر نيروگاههاي حرارتي دانلود
هندسه ميدان جريان ديسک شکل براي پيل سوختي کربنات مذاب دانلود
بهبود روند فرآيند اکسيداسيون رنگزاي آنتراکينون توسط نانوفتوکاتاليست ZnO سنتز شده به روش شيمي سبز: بهينه سازي غلظت فوتوکاتاليست و pH دانلود
برنامه ريزي چند منظوره شبکه توزيع فعال و تعيين اندازه بهينه منابع توليد پراکنده جهت بهبود پروفيل ولتاژ دانلود
ساخت نانوذرات نيمه هادي اکسيد مس به روش جديد شيمي سبز با استفاده از ليگاند محلول در آب سولفوساليسيدين آلانيناتو دانلود
شبيه‌سازي نيروگاه خورشيدي دريافت‌کننده مرکزي 20 مگاوات براي شهر اصفهان دانلود
طراحي سيستم آب شيرين کن اسمز معکوس يک شناور با استفاده از انرژي¬هاي تجديدپذير دانلود
Aging-based performance assessment of lithium-ion batteries in stand-alone wind-battery systems دانلود
مطالعه‌ تاثير ساختار دي‌ال و درجه سولفوناسيون بر خواص غشاهاي سنتزي بر پايه‌ي پلي (اترسولفون‌)هاي سولفونه جهت بررسي عملکرد در پيل سوختي دانلود
بهينه سازي طراحي توربين باد محور افقي با استفاده از الگوريتم اجتماع کريل دانلود
تحليل فني و اقتصادي استفاده از گرمايش خورشيدي در ساختمان و تعيين سطح بهينه کلکتور (مطالعه موردي شهر تهران) دانلود
بررسي شرايط اقليمي در تعيين عملکرد فني و اقتصادي نيروگاه هاي خورشيدي دانلود
بررسي سياست‌هاي توسعه استفاده از انرژي¬هاي تجديدپذير در ايران دانلود
Proposing a novel twisted vertical axis wind turbine with a conical shaft دانلود
توليد برق تجديدپذير بوسيله سيکل رانکين آلي در استان البرز دانلود
تأثير نانو سيال بر عملکرد گرمايي کلکتور خورشيدي لوله خلأ دانلود
مشارکت مقاوم واحدها در حضور عدم قطعيت نيروگاه هاي بادي و ذخيره ساز هاي ابر رسانا دانلود
ارزيابي فني، اقتصادي و زيست‌محيطي سيستم‌ هيبريدي انرژي. مطالعه موردي: کارخانه سنگ‌ گرانيتي دانلود
ارزيابي و مقايسه به‌کارگيري سيستم‌هاي فوتوولتائيک بخش مسکوني با استفاده از نرم‌افزار Retscreen براي منطقه چهارم گرمسيري : مطالعه موردي شهرهاي اردکان ، گرمسار،پارس‌آباد و کاشان دانلود
بررسي رابطه بين مصرف انرژي تجديد پذير با توليد و تجارت در ايران دانلود
تعيين سايز بهينه اجزاي سيستم انرژي خورشيدي تحت اقليم شهرستان ني ريز دانلود
Environmental Evaluation of Electricity Generation from Anaerobic Digestion of Municipal Solid Waste: Case Study of Rasht, Iran دانلود
تاثير مديريت لحظه اي بر روي ريز شبکه ها و DG ها دانلود
حل مسئله چند‌هدفه تجديد ارايش فيدر‌هاي شبکه توزيع با در نظر گرفتن منابع توليد پراکنده دانلود
کنترل هماهنگ توربين هاي بادي و ادوات پايدارساز جهت کنترل موثر فرکانس سيستم هاي قدرت چند ناحيه اي داراي محدوديت هاي فيزيکي دانلود
Comparison of Corrugated and Flat Roofs in a Roof Top Solar Chimney by CFD Modeling دانلود
پايش و رصد انرژي‌هاي تجديد پذير زيستي در ايران و جهان دانلود
ارزيابي پايايي ريزشبکه قدرت مبتني بر منابع انرژي تجديدپذير در دو حالت متصل و جزيره‌اي با درنظرگرفتن اولويت‌بندي بارها دانلود
آناليز انرژي سيستم ترکيبي تبريد دي اکسيد کربن فوق بحراني، سيکل رانکين ارگانيک و آب شيرين کن اسمز معکوس دانلود
تحليل اگزرژي سيکل توليد توان ترنسکريتيکال دي‌اکسيد‌کربن خورشيدي بر پايه نانوسيال دانلود
طراحي بهينه و امکان سنجي اقتصادي نيروگاه خورشيدي 10 مگاواتي متصل به شبکه (مطالعه موردي: نيروگاه قعله گنج کرمان) دانلود
انعطاف پذيري بار مسکوني در شبکه هوشمند: يکپارچه سازي منابع تجديدپذير دانلود
تعيين سطح نفوذ بهينه منابع فتوولتائيک در شبکه توزيع: مطالعه موردي شرکت توزيع جنوب استان کرمان دانلود
شبيه سازي و تحليل مدل تجربي خنک کاري آبگرمکن خورشيدي فتوولتائيک حرارتي به روش کا- اُمگا دانلود
Exergy and economic analyses of solar driven trigeneration cycle: Parametric study دانلود
Investigation of improve performance steam reforming of methane process in Palladium membrane reactor and Packed Bed Reactor دانلود
Hydrogen production via Methane steam reforming process in Palladium membrane reactor دانلود
محاسبه دبي جرمي بهينه کلکتور خورشيدي لوله خلا با لوله U شکل دانلود
شبيه سازي CFD ارتقاء راندمان دودکش خورشيدي جهت توليد برق در مناطق کويري ايران دانلود
چالش هاي بارزدايي در سيستم هاي قدرت با نفوذ بالاي منابع تجديدپذير دانلود
بيشينه نمودن سودبهره برداري همزمان مزرعه بادي،تلمبه ذخيره اي و باتري دانلود
رديابي حداکثر توان در سيستم فتوولتائيک متصل به شبکه بدون مبدل DC/DC دانلود
برنامه ريزي انرژي چند هدفه مبتني بر پارامترهاي اجتماعي، اقتصادي و فني جهت طراحي سيستم بادي-فتوولتائيك دانلود
Moldel-Based Fault Detection (FD) Of V47/660kW Wind Turbine (WT) With Extended Kalman Filter (EKF) دانلود
بررسي اثر بکارگيري مواد تغيير فاز دهنده در منبع انبساط متصل به کلکتور لوله خلأ در سيستم گرمايش خورشيدي دانلود
تنظيم هوشمند چند هدفه توليدات پراکنده تجديدپذير در سيستم توزيع دانلود
مدل‌سازي ترموديناميکي و ارزيابي اکسرژتيک نيروگاه حرارتي خورشيدي در ترکيب با يک واحد توليد هيدروژن دانلود
ارائه ساختاري جديد به منظور کنترل سيستم هاي ترکيبي در پمپاژ آب دانلود
سرمايه گذاري ها و سياست گذاري هاي انجام شده در زمينه انرژي خورشيدي در ايالت کاليفرنياي آمريکا دانلود
کنترل بدون سنسور توربين بادي مبتني بر PMSG با استفاده از تخمين‌گرهاي EKF ، Iterated EKF، second-order EKF و UKF دانلود
امکان‌سنجي استفاده از انرژي امواج در سواحل درياي عمان دانلود
Multi attributes decision making in ranking of biomass energy resource دانلود
ارزيابي جامع فناوريهاي توليد برق در راستاي توسعه پايدار و بررسي سياست هاي حمايت از انرژي هاي تجديدپذير دانلود
Salinity Gradient Power: An overview of applications and experiences دانلود
واکاوي اقتصادي برق خورشيدي 10 کيلووات براي يک خانه مسکوني دانلود
امکان سنجي(اقتصادي- فني)استفاده از پمپهاي خورشيدي در صنعت آبفا دانلود
برنامه‌ريزي چندمنظوره شبکه انتقال با در نظر گرفتن منابع توليد پراکنده، برنامه پاسخگويي بار و عدم قطعيت‌هاي بار و قيمت دانلود
ارزيابي اثر نيروگاه بادي و سيستم‌هاي ذخيره‌ساز انرژي بر قابليت اطمينان دانلود
ارزيابي فني و صرفه اقتصادي استفاده از نيروگاه توليد همزمان برق و حرارت و برودت دانشگاه کاشان از بدو احداث تاکنون دانلود  کارایی انرژی
مقايسه بويلر بازياب بنسون و درام‌دار در نيروگاه‌هاي سيکل ترکيبي دانلود
بررسي مفهوم ومدلسازي اثر بازگشتي در ادبيات اقتصاد انرژي دانلود
مطالعه پارامتري نيروگاه سيکل بخار با نرم‌افزار ترموفلو دانلود
تاثير کارايي ترموديناميكي سيكل رانکين آلي در توليد برق از حرارت اتلافي در مقايسه با سيکل بخار دانلود
بهبود عملکرد مصرف بخار در توليد پلي اتيلن سنگين لايسنس ميتسويي دانلود
Performance Evaluation of the Solar Desiccant Wheel Cooling System, Case Study: Iran دانلود
بررسي عوامل موفقيت و ريسکها در پروژه‌هاي کارايي انرژي دانلود
بررسي تجربي اثرنصب دمپر بر راندمان گرم‌کن ايستگاه تقليل فشار گاز دانلود
تعيين اندازه و محل منابع توليد پراکنده با استفاده از الگوريتم جست‌و‌جوي کلاغ چند هدفه تطبيق‌يافته دانلود
طراحي و ساخت يک سيستم تهويه مطبوع بر مبناي مواد تغيير فاز دهنده دانلود
طراحي مفهومي و شبيه¬سازي سامانه رانکين آلي به منظور بازيافت حرارت اتلافي از بويلر يک ساختمان اداري دانلود
تحليل و انتخاب عايق ساختماني با روش تصميم¬گيري چند¬معياره دانلود
Measurement and comparative evaluation of thermal ‎transmittance of a hundred Scottish houses دانلود
Sustainable Environmental Development Based On The Local Architecture Features Of The Cold Climate Of Iran دانلود
اهميت گرمايي و رئولوژي نانوسيالات روغني در بهبود کارايي انرژي ترانسفورماتورهاي افزاينده و کاهنده دانلود
آسيب‌شناسي حقوقي کارايي انرژي در ايران: مطالعه تطبيقي دانلود
بررسي اقتصادي استفاده از سيستم توليد همزمان CHP در صنعت دانلود
جبرانسازي ثابت فاز براي بهبود پروفيل ولتاژ در خط انتقال دانلود
بررسي و مطالعه جايگاه هاي سوخت در سطح کلانشهر تبريز براي کاهش مشکلات بهره برداري و اتلاف انرژي دانلود
مروري بر جايگاه ساختمان‌هاي انرژي صفر در دنياي امروزي دانلود
بررسي عددي تاثير مسدودسازي کانال جريان بر عملکرد پيل سوختي غشا پليمري دانلود
آناليز پينچ شبکه مبدلهاي حرارتي واحد تنظيم نقطه شبنم و مرکاپتان زدايي پالايشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي دانلود
ارزيابي فني اقتصادي بكارگيري بسته هاي ارتقاء منتخب براي بهبود راندمان و توان توليدي واحدهاي گازي GE-F9 دانلود
بهبود مصرف انرژي در مرکز داده هاي مبتني بر مجازي سازي با استفاده از الگوريتم چکه آب هاي هوشمند دانلود
Innovative desiccant-based evaporative cooling system using flare gas heat recovery دانلود
مميزي انرژي در کارخانه قند اصفهان دانلود
بازآرايي بهينه قطع کننده هاي شبکه توزيع به منظور کاهش انرژي تأمين نشده دانلود
شبيه سازي وبهينه سازي نقطه شبنم هيدروکربني پالايشگاه گازطبيعي سراجه دانلود
تحليل و اندازه گيري تلفات انرژي الکتريکي در کابل هاي فشار قوي ۱۳۲ کيلو ولت دانلود
The future energy-efficient technology of the windows and ‎their thermal optimization.‎ دانلود
ارائه مدل غيرخطي برنامه‌هاي پاسخگويي بار بر اساس روش خوشه‌بندي WFA-kmeans بهبود يافته دانلود
شبيه سازي تهويه طبيعي يک ساختمان با استفاده از بادگير و هواکش خورشيدي مورب دانلود
ارائه و تحليل شاخص قابليت‌اطمينان نسبي يک بلوک چرخه‌ترکيبي نمونه بر اساس نظريه گراف دانلود
ارتباط بين مصرف انرژي، توسعه اقتصادي و انتشار گازهاي گلخانه اي در کشورهاي حوزه منا (MENA) دانلود
بررسي روند بهره وري انرژي smeها در ايران دانلود
تحليل عملکردي يک توربين انبساطي شعاعي کوچک در سيکل رانکين زيستي دانلود
بررسي عددي تأثير پارامترهاي هندسي و عملکردي پيل سوختي غشا پليمري دانلود
بررسي تاثير مولفه هاي کالبدي پنجره بر روي بار انرژي ساختمان هاي اقليم گرم و خشک دانلود
بررسي عددي تأثير نيروي گرانش بر الگوي جريان و عملکرد لوله حرارتي نوساني دانلود
طراحي و ساخت سيستم آبياري نوين جهت کاهش مصرف آب دانلود شیرین سازی آب
توليد نانو لوله کربني عامل دار براي حذف يون جيوه دانلود
بررسي اثرات ترکيب واحدهاي OD و SGP با واحدهاي نمکزدايي دانلود
مطالعه و بررسي پارامترهاي هندسي مؤثر بر عملکرد آب شيرين کن خورشيدي پلکاني با استفاده از CFD دانلود
مدل‌سازي رياضي و بررسي اگزرژي دستگاه آب‌شيرين‌کن خورشيدي چندمرحله‌اي فعال دانلود
بررسي موادتغييرفاز دهنده بر عملکرد آب شيرين کن هاي خورشيدي دانلود
استفاده از دستگاه الکترودياليز در جهت کاهش اثرات زيست محيطي پساب آب شيرين کن دانلود
تحليل انرژي و اگزرژي آب¬شيرين¬کن تبخيري تحت خلاء از نوع چرخش اجباري دانلود
Using Nano-Adsorbents in Cleaning Water Processes دانلود
بررسي اقتصادي طرح هاي آب شيرين کن MED و RO از منظر علمي دانلود
مدل¬سازي چرخه¬ي توليد آب شيرين، با استفاده از پسماند پيل سوختي دانلود
روش بهينه اجراي نيروگاه هاي برق- آبي مقياس کوچک بر روي خطوط انتقال آب (اجراي موردي) دانلود انرژی های آبی 
بررسي رابطة بين مديريت دانش با تعهد سازماني و تعهد حرفه اي کارکنان دانلود مسئولیت ها و پذیرش اجتماعی
تحليلي بر مسئوليت‌پذيري زيست‌محيطي شرکت‌هاي توزيع برق (مطالعه موردي: شرکت توزيع برق تهران بزرگ) دانلود
شناسايي ابعاد و شاخص‌هاي اعتمادپذيري سازمان‌هاي خدمات عمومي (مطالعه موردي: شرکت توزيع برق تهران بزرگ) دانلود
کاوشي بر تاثير سرمايه روانشناختي بر سرمايه فکري کارکنان شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان با تاکيد بر نقش ميانجيگري سرمايه اجتماعي دانلود
تأثير مسئوليت اجتماعي سازمان بر عملکرد شغلي کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شرکت توزيع نيروي برق اهواز) دانلود
بررسي تاثير «مسؤوليت اجتماعي سازمان»، «کيفيت خدمات» و «تعيين هويت مشتري با سازمان»، بر «وفاداري مشتريان» در بخش خدمات: (مورد مطالعه: کارکنان شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان) دانلود
مطالعه تاثير مسئوليت اجتماعي بر قصد استفاده مجدد از خدمات شرکت توزيع نيروي برق با ميانجي‌گري تبليغات دهان به دهان و شهرت شرکت دانلود
تعيين سطح بهينه اتوماسيون شبکه توزيع به منظور بهبود قابليت اطمينان شبکه به روش بهينه سازي دسته ميگو دانلود تاب آوری در سامانه های انرژی و آب 
ارائه روش متمرکز جديد جهت مشارکت سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي نانو شبکه هوشمند در برنامه پاسخ بار دانلود شهرهای هوشمند 
عوامل موثر بر خدمات الکترونيک مشترکين برق استان خوزستان دانلود
يک سيستم پيشرفته IoT براي مديريت انرژي هوشمند در ساختمان ها دانلود
پيشنهاد مسيرهاي انتقال توان الکتريکي از ايران با توجه به مزيت‌هاي نسبي توليد و مصرف فصلي و روزانه در منطقه دانلود  همکاری منطقه ای و بین المللی
عرضه اوليه سهام آرامکو و تاثير آن بر ايران دانلود
تحولات فناوري بويلرهاي بازياب متناسب با نيازهاي آينده بازار انرژي دانلود سامانه های پیشرفته تبدیل پایدار انرژی
شناسائي پارامترهاي ديناميکي ژنراتور يک واحد نيروگاه بخار بعثت با استفاده از روش جستجوي الگوي بهبود يافته دانلود
چالش هاي سياست گذاري انرژي در ايران و ارائه راهکارهاي پيشنهادي به منظور مقابله با آنها دانلود  مقررات گذاری و مقررات زدایی 
آسيب شناسي خصوصي سازي در نيروگاه ها (وزارت نيرو، سازمان خصوصي سازي ، بخش خصوصي) دانلود
چالشهاي روند قانونگذاري و ارزيابي اقتصادي مصوبه 78250/51904 هيأت وزيران دانلود
سياست حقوقي کشورهاي توسعه-يافته درخصوص توليد برق بادي و جنبه¬هاي پزشکي- زيست محيطي آن دانلود
شناخت و ارائه راهکار براي جذب سرمايه‌گذار از بخش خصوصي در توليد انرژي از پسماندها دانلود
بررسي نقاط ضعف آيين نامه واگذاري زمين جهت احداث نيروگاه فتوولتائيک دانلود
انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصي- دولتي به منظور تامين مالي پروژه هاي بخش انرژي (نمونه موردي : نيروگاه حرارتي) دانلود  توسعه نظام های مالی 
اولويت‌بندي آبگرمکن‌هاي خانگي براي برنامه‌ريزي انرژي مبتني بر مديريت مالي سرمايه‌گذاري دانلود
The concept of national security of energy: By examining the approach of oil as the largest global source of energy versus solar energy in the electricity industry دانلود
تأثيرات بازار آزاد برق در اتحاديه اروپا و ايران دانلود
کدام کاربرد گاز در کشور ارزش اقتصادي بيشتري دارد؟ مقايسه ارزش افزوده و نرخ بازگشت گزينه¬هاي متنوع استفاده از گاز طبيعي دانلود
انتخاب مقدماتي کريدورهاي انتقال توان با ظرفيت بالا در کشور در افق 1410 مبتني بر موازنه بار/توليد دانلود
بررسي رابطه کوزنتس بين مصرف آب و رشد اقتصادي در استانهاي ايران دانلود
تأمين توان راکتيو در بازارهاي برق دانلود
ارزيابي تاثير قابليت اطمينان واحدهاي توليدات پراکنده بر روي راهبرد بهينه تامين انرژي خرده فروشان برق دانلود
مدلسازي حضور توليدكنندگان و مصرف كنندگان در ساختار جديد بازار بر اساس مدل تابع تعادل عرضه و تاثيرات آن دانلود
ارزيابي راهبرد مديريت يکپارچه تأمين آب و انرژي اقليم حاشيه درياي خزر با رويکرد حفظ امنيت و محيط‌زيست دانلود مدیریت بهم پیوسته انرژی، آب و محیط زیست
بازيابي آبهاي دورريز پالايشگاه خانگيران به روش نانوفيلتراسيون (Zero Discharge) دانلود
واکاوي اثرات متقابل انرژي ، محيط زيست و رشد اقتصادي دانلود
وفور منابع انرژي و رشد اقتصادي در ايران: يک تحليل سري زماني دانلود
درآمدهاي نفتي و سرمايه انساني: فرضيه نفرين منابع طبيعي در ايران دانلود
ارائه مدل علت‌ومعلولي کاهش مصرف انرژي و انتشار CO2 حمل‌ونقل شهري تهران دانلود
مديريت بهم پيوسته انرژي، آب و محيط زيست در سامانه هاي انتقال و توزيع آب دانلود
معرفي شاخص¬هاي کاهش الگوي مصرف آب در ساختمان¬هاي اداري دانلود
پيش بيني تقاضاي انرژي کشور تا افق 1420 با هدف اجراي مدل عرضه انرژي MESSAGE دانلود
بررسي استقرار سيستم مديريت و مميزي انرژي در شركت آب و فاضلاب روستايي استان لرستان مطالعه موردي ، ايستگاههاي پمپاژ شهرستان خرم آباد)) دانلود
مولفه هاي اثر گذار بر تجارت آب مجازي ايران دانلود
بررسي پتانسيل‌هاي کاهش تخليه منابع در پالايشگاه نفت( مطالعه موردي) دانلود
سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي يکپارچه آب و انرژي در ايران دانلود
پهنه‌بندي شاخص‌هاي کمي - کيفي هيدرولوژيکي (مطالعه موردي: استان کرمانشاه ) دانلود
Techno-economic study of a wet cooling tower replacement project with various dry cooling systems in a 156 MW power plant to reduce water evaporation دانلود
بررسي بازيافت گاز CO2 و انتخاب صنعت مناسب براي توليد محصولات داراي ارزش افزوده از CO2 بازيافتي دانلود
صرفه جويي درانرژي و بازيابي توان اتلافي نيروگاه از طريق پاشش آب در هواي ورودي به سيستم خنک¬کن خشک ( (ACC Air Cooled Condensor دانلود
Thermal conductivity enhancement of transformer oil using nitrogen ‎doped graphene nanoparticles دانلود
مکانيابي و الزامات سازه‌اي ايستگاه‌هاي عمومي شارژ خودرو برقي دانلود حمل و نقل و خودروهای برقی
جايابي بهينه ايستگاه شارژ خودرو الکتريکي با استفاده از الگوريتمpso و درنظر گرفتن عدم قطعيت هاي بار دانلود
ارائه مدلي از ESS با استفاده از الگوريتم ژنتيک جهت بهينه سازي توان در شبکه هاي توزيع برق بهنگامِ شارژِ خودروهاي برقي دانلود
مدل ديناميک نازل هاي شارژ خودروهاي الکتريکي براي ارزيابي اثرات تصميم هاي سياست گذاران دانلود
بررسي رابطه بين مصرف انرژي و آلودگي زيست‌محيطي در بخش حمل و نقل جاده اي کشور دانلود
جايابي بهينه منابع توليد پراکنده درحضور خودروهاي الکتريکي درشبکه هوشمند دانلود
اينترنت اشيا و بهينه سازي ناوگان حمل و نقل در شهرهاي هوشمند دانلود

 


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com