سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت ارسال مقاله

جهت ارسال مقاله لطفا اطلاعات زیر را به دقت پر نمایید
مسئولیت کلیه اطلاعات درج شده به عهده نویسنده اول مقاله می باشد
توجه داشته باشید فیلدهای * دار را میبایست پر نمایید

محور موضوعی      :   *  
عنوان مقاله           :  *  
زبان مقاله
خلاصه مقاله           :   


توجه :
کلیه مکاتبات با نویسنده اول مقاله و از طریق آدرس ایمیل وارد شده صورت می پذیرد لطفا فرم اطلاعات نویسنده اول مقاله را به دقت مطالعه و سپس پر نمایید !

نویسنده اول مقاله
نام ونام خانوادگی کامل نویسنده  : *  
نشانی :
کشور :  
استان : شهرستان :
خیابان : کوچه :
پلاک : صندوق پستی :
کد پستی : تلفن محل کار :
فکس محل کار : تلفن همراه : 
تلفن منزل : آدرس پست الکترونیک : *  
 
آخرین مدرک تحصیلی رشته سازمان متبوع
*

نویسنده دوم مقاله

توجه :
در صورتی که مقاله شما دارای نویسنده دوم می باشد لطفا فرم اطلاعات نویسنده دوم مقاله را پر نمایید در غیر اینصورت نیازی به پر کردن فرم زیر نمی باشد

 

نویسنده دوم مقاله
نام ونام خانوادگی کامل نویسنده  :
نشانی :
کشور :  
استان : شهرستان :
خیابان : کوچه :
پلاک : صندوق پستی :
کد پستی : تلفن محل کار :
فکس محل کار : تلفن همراه : 
تلفن منزل : آدرس پست الکترونیک :

آخرین مدرک تحصیلی رشته سازمان متبوع

نویسنده سوم مقاله

توجه :
در صورتی که مقاله شما دارای نویسنده سوم می باشد لطفا فرم اطلاعات نویسنده سوم مقاله را پر نمایید در غیر اینصورت نیازی به پر کردن فرم زیر نمی باشد

 

نویسنده سوم مقاله
نام ونام خانوادگی کامل نویسنده  :
نشانی :
کشور :  
استان : شهرستان :
خیابان : کوچه :
پلاک : صندوق پستی :
کد پستی : تلفن محل کار :
فکس محل کار : تلفن همراه : 
تلفن منزل : آدرس پست الکترونیک :

آخرین مدرک تحصیلی رشته سازمان متبوع

نویسنده چهارم مقاله

توجه :
در صورتی که مقاله شما دارای نویسنده چهارم می باشد لطفا فرم اطلاعات نویسنده سوم مقاله را پر نمایید در غیر اینصورت نیازی به پر کردن فرم زیر نمی باشد

 

نویسنده چهارم مقاله
نام ونام خانوادگی کامل نویسنده  :
نشانی :
کشور :  
استان : شهرستان :
خیابان : کوچه :
پلاک : صندوق پستی :
کد پستی : تلفن محل کار :
فکس محل کار : تلفن همراه : 
تلفن منزل : آدرس پست الکترونیک :

آخرین مدرک تحصیلی رشته سازمان متبوع

نویسنده پنجم مقاله

توجه :
در صورتی که مقاله شما دارای نویسنده پنجم می باشد لطفا فرم اطلاعات نویسنده سوم مقاله را پر نمایید در غیر اینصورت نیازی به پر کردن فرم زیر نمی باشد

 

نویسنده پنجم مقاله
نام ونام خانوادگی کامل نویسنده  :
کشور :  
نشانی :
استان : شهرستان :
خیابان : کوچه :
پلاک : صندوق پستی :
کد پستی : تلفن محل کار :
فکس محل کار : تلفن همراه : 
تلفن منزل : آدرس پست الکترونیک :

آخرین مدرک تحصیلی رشته سازمان متبوع

   

   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com